XMLP010BC790 | Tryckgiva 10 bar DIN 0-10V | Storel