XMLP010BC71F | Tryckgiva 10 bar DIN 0-10V | Storel