XMLP010BC11F | Tryckgiva 10 bar DIN 0,5-4,5V | Storel