ZB4RTA331 | METALLTRYCKE GRÖN VIT SYMBOL I | Storel