ATV61QC16Y | FrekvOmv 690V160kW Vattenk EMC | Storel