ATV61QC13Y | FrekvOmv 690V132kW Vattenk EMC | Storel