ATV71QC11Y | FrekvOmv 690V110kW Vattenk EMC | Storel