ATV61HU30Y | FREKVOMR IP20 2,2/3 KW 690V VT | Storel