ATV71HD90Y | FREKV OMV IP20 75/90KW 690V CT | Storel