ATV71HD55Y | FREKV OMV IP20 45/55KW 690V CT | Storel