ATV71HD15Y | FREKV OMV IP20 11/15 KW 690VCT | Storel