6SL3210-1KE23-8UF1 | FREKV OMV G120C 18,5KW U FILT | Storel