ATV212WU22N4C | FREKV OMV 3-F 400V 2,2 KW | Storel