ATV212WU15N4C | FREKV OMV 3-F 400V 1,5 KW | Storel