ATV212HU75M3X | FREKV OMV 3-F 240V 7,5 KW | Storel