ATV212HU15M3X | FREKV OMV 3-F 240V 1,5 KW | Storel