ATV950U15N4 | FREKV OMR IP55 1,5kW 3F 400V | Storel