ATV61EXS5C80Y | FREKV OMR IP54S 90 KW 690V CT | Storel