ATV71EXS5C63Y | FREKV OMR IP54S 630 KW 690V CT | Storel