ATV61EXS5C50Y | FREKV OMR IP54S 500 KW 690V VT | Storel