ATV61EXS5C40Y | FREKV OMR IP54S 400 KW 690V VT | Storel