ATV61EXS5C31Y | FREKV OMR IP54S 315 KW 690V VT | Storel