ATV71EXS5C31N | FREKV OMR IP54S 315 KW 500V CT | Storel