ATV71EXS5C25N | FREKV OMR IP54S 250 KW 500V CT | Storel