ATV71EXS5C20N4 | FREKV OMR IP54S 220 KW 400V CT | Storel