ATV61EXS5C16Y | FREKV OMR IP54S 160 KW 690V VT | Storel