ATV71EXS5C13N4 | FREKV OMR IP54S 132 KW 400V CT | Storel