ATV71EXS5C11N4 | FREKV OMR IP54S 110 KW 400V CT | Storel