ATV61EXC5C80Y | FREKV OMR IP54C 800 KW 690V CT | Storel