ATV71EXC5C63Y | FREKV OMR IP54C 630 KW 690V CT | Storel