ATV61EXC5C63N | FREKV OMR IP54C 630 KW 500V VT | Storel