ATV61EXC5C40Y | FREKV OMR IP54C 400 KW 690V VT | Storel