ATV71EXC5C40N | FREKV OMR IP54C 315 KW 500V CT | Storel