ATV71EXC5C16N | FREKV OMR IP54C 160 KW 500V CT | Storel