ATV61EXC5C13Y | FREKV OMR IP54C 132 KW 690V VT | Storel