ATV71EXC5C11Y | FREKV OMR IP54C 110 KW 690V CT | Storel