ATV71EXC2C63Y | FREKV OMR IP23C 630 KW 690V CT | Storel