ATV61EXC2C50Y | FREKV OMR IP23C 500 KW 690V VT | Storel