ATV71EXC2C40Y | FREKV OMR IP23C 400 KW 690V CT | Storel