ATV71EXC2C40N4 | FREKV OMR IP23C 400 KW 400V CT | Storel