ATV71EXC2C40N | FREKV OMR IP23C 315 KW 500V CT | Storel