ATV71EXC2C31N | FREKV OMR IP23C 280 KW 500V CT | Storel