ATV71EXC2C13N4 | FREKV OMR IP23C 132 KW 400V CT | Storel