ATV61EXC2C11N | FREKV OMR IP23C 110 KW 500V VT | Storel