ATV71EXC2C11N4 | FREKV OMR IP23C 110 KW 400V CT | Storel