ATV930U55N4 | FREKV OMR IP21 5,5kW 3F 400V | Storel