ATV930U22N4 | FREKV OMR IP21 2,2kW 3F 400V | Storel