ATV320U55N4B | FREKV OMR 5,5kW 400V 3F Bok | Storel