ATV320U55N4W | FREKV OMR 3fas 380V 5,5 kW | Storel
<