ATV320U07N4W | FREKV OMR 3fas 380V 0,75 kW | Storel